اوقات شرعی
گسترش

مسئول واحد:

گسترش : سکینه شهبازی کارشناس ارشد آموزش بهداشت سابقه کار: 28سال

 

 

شرح وظایف:

1- ساماندهی نیروها در مراکز بهداشتی درمانی ،خانه های بهداشت  و ستاد 2- ساماندهی تجهیزات و امکانات در مراکز ،خانه های بهداشت و ستاد 3- تخمین میزان بودجه مورد نیاز و تعمیرات مراکز و خانه ها 4- ساماندهی برنامه پزشک خانواده شهر و روستاها 5- اجرای برنامه داوطلبین سلامت و مشارکت رابطین در برنامه های بهداشتی

عمده فعالیتها در یک سال اخیر:

1- تعداد نیروی جذب شده قراردادی : 4نفر 2- تعداد نیروی جذب شده طرحی : 25 نفر 3- میزان هزینه تعمیرات اختصاصی : 115818500 ریال 4- میران تجهیزات تملک : 1493500000 ریال 5- تعمیرات بیمه روستایی :77066500ریال 6- تملک تجهیزات بیمه روستایی : 1493500000 ریال 7- تعمیرات سایر منابع :550000000 ریال 8- تملک تجهیزات سایر منابع : 210500000 ریال 9- هزینه سایر منابع :17850000 ریال 10-فصل 5 از محل ردیفها :587797000 ریال11- فصل 1تعمیرات عمرانی :105600000 ریال 12-بهبود استاندارد عمرانی : 39000000ریال

بازگشت

ساعت