اوقات شرعی
مبارزه با بیماریها

مسئول واحد:

پیشگیری و مبارزه با بیماریها : دکتر طیبه سیاوشی پزشک عمومی سابقه کار : 8سال

 

 

شرح وظایف:

1- بیماریابی بیماریهای مختلف چون ایدز ،هپاتیت، دیابت، التور و.....2- آموزش در خصوص پیشگیری از بیماریهای مختلف 3- واکسیناسیون کودکان و زنان باردار و افراد در معرض خطر 4- مشاوره در مرکز مشاوره بیماریهای پر خطر 5- نمونه گیری از افراد مشکوک به سل ،التور و...6- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت پزشکان و کارشناسان

عمده فعالیتها در یک سال اخیر :

 1- پوشش 100درصدی واکسیناسیون 2-تهیه 205 مورد نمونه در طرح دیده ور ایدز زندان و مرکز مشاوره 3- تهیه بیش از 1000 مورد نمونه افراد مشکوک به سل ،التور و...4- انجام 100 مورد مشاوره در مرکز مشاوره بیماریهای پرخطر5- پیشگیری و مراقبت از حیوان گزیدگی و هاری : 342 نفر

 

بازگشت

ساعت