اوقات شرعی
اموردارویی

مسئول واحد:

امور دارویی : محمد زمانیان بهیار سابقه کار : 20سال

شرح وظایف:

وظیفه تهیه وتوزیع دارو به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت را برعهده دارد .همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و نظارت بر مراکز و خانه ها نیز بر عهده امور دارویی میباشد .در یکسال گذشته مبلغ 5000000000 ریال دارو بین خانه ها و مراکز توزیع شده است .

بازگشت

ساعت