اوقات شرعی
بهداشت روان

مسئول واحد:

بهداشت روان : مراد زمانی فر-کارشناس ارشد بهداشت روان سابقه کار: 22سال

شرح وظایف واحد:

1- آموزش به پرسنل بهداشتی درمانی 2- مشاوره با بیماران -3- تهیه مواد کمک آموزشی

عمده فعالیتها دریکسال اخیر :

1- انجام مشاوره بهداشت روان با دانش آموزان و اولیا : 870 نفر 2- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان بهداشتی : 12 مورد 3- برگراری همایش پیشگیری از اعتیاد

بازگشت

ساعت