اوقات شرعی
بهداشت حرفه ای

مسئول واحد:

بهداشت محیط حرفه ای : مهندس علی احسان خویشوند کارشناس بهداشت محیط سابقه کار : 20سال

 

عمده فعالیتها در یکسال اخیر:

 

 

 

- بهداشت محیط حرفه ای :1-بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و کارگاههای فنی و خدماتی و برخورد با متخلفین طبق ماده 13و قانون کار 2- بازدیداز منابع ،کلرسنجی و نمونه برداری از آب آشامیدنی شهر و روستاها 3- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت متصدیان مراکز ،اماکن و کارگاهها 4- نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و جمع آوری مواد غذایی غیر قابل مصرف طبق بخشنامه های مواد غذایی 5- صدور کارت معاینه پزشکی و معاینه شغلی 6- بررسی وضعیت دفع زباله و فاضلاب و پسماندهای پزشکی 7- اجرای برنامه های کنترل صدا ،روشنایی و ارگونومی در کارگاهها

عمده فعالیتها در یکسال اخیر :1-مواد غذایی فاسد کشف ،ضبط و معدوم شده 10032 کیلوگرم

2- بازدید از مراکزتهیه و توزیع مواد غذایی  ، اماکن عمومی و کارگاهها 9658 مورد

3- تعداد کارتهای معاینه پزشکی و معاینه شغلی صادر شده :2200 مورد

4- تعدادموارد کلرسنجی از آب آشامیدنی شهری و روستایی : 15475 مورد

5-نمونه برداری از آب آشامیدنی جهت انجام آزمایشات باکتریولوژِیکی  :1610مورد

بازگشت

ساعت