اوقات شرعی
درباره مرکز بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان نهاوند بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه شبکه بهداشت و درمان و معاونت بهداشتی شبکه در بلوارشهید حیدری روبروی دادسرا واقع شده است .دارای 1 مرکز بهداشتی درمانی شهری (مرکز شماره 2 خ حافظ)،7 مرکز شهری روستایی (شماره 1 گلشن،شماره 3بلوار امام حسین ،شماره 4 کمربندی ،گلزرد ،کیان ،برزول و فیروزان )،9 مرکز روستایی (باباقاسم ،شعبان،کوهانی،دهفول ،شهرک ،رزینی ،گوشه ،طائمه ،کنگاورکهنه )و 2 پایگاه بهداشتی مهدیه و امام خمینی میدان امام میباشد .همچنین واحدهای آزمایشگاه مرکزی ،مرکز آموزش بهورزی ،بهداشت محیط و حرفه ای ،پیشگیری و مبارزه با بیماریها ،بهداشت خانواده ،بهداشت مدارس ،آموزش سلامت،سوپروایزرآموزشی ،گسترش ،بهداشت روان ؛بهداشت دهان و دندان و امور دارویی بعنوان واحدهای فنی و واحدهای امور اداری ،امور مالی ، ،خدمات ،تجهیزات پزشکی ،ماشین نویسی ،بایگانی ،تلفن خانه و دبیرخانه بعنوان واحدهای پشتیبانی فعالیت می نمایند .همچنین 79خانه بهداشت در روستاها با 141نفر بهورز فعال بوده و بنوعی باید گفت که از دورترین روستاها تا مرکز شهر نهاوند تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت قرار گرفته اند .در مراکز بهداشتی درمانی پزشک ،دندانپزشک ،کاردان یا کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای ،بهداشت خانواده ،پیشگیری و مامایی ،دارویار ،پذیرش و... مشغول بکار بوده و همه روزه با خدمات مختلف مردم را یاری می دهند .همچنین در خانه های بهداشت بهورزان وظایف بهداشتی و درمانی را طبق دستور العمل ها و چارت ارائه شده انجام داده و بنوعی خط مقدم جبهه سلامتی و بهداشت هستند .از سال 1384نیز طرح پزشک خانواده روستایی در تمام روستاها آغازشده و طرح پزشک خانواده شهری نیز در ابتدای راه قرار دارد .                                                                                                                      

تعداد کل پرسنل :492 نفر

تعداد پرسنل فنی :427 نفر

تعداد پرسنل پشتیبانی :65 نفر

تعداد پزشک :17 نفر

تعداد دندانپزشک : 10نفر

بازگشت

ساعت